☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP - Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze

Niedziela 04.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dostępność

Deklaracja dostępności

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności

 

Data publikacji strony internetowej: czerwiec 2015 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: Luty 2022 r.


O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.
 

PODSTAWY PRAWNE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.999.jgora.pl/
 

Data ustalenia tekstu Oświadczenia: 1 lipca 2015 roku
Data ostatnio wprowadzonych zmian: 04 marca 2022 roku

 

DWA ASPEKTY DOSTĘPNOŚCI SERWISU

ASPEKT TECHNICZNY
Serwis Biuletynu Informacji Publicznej spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością:

 • Język stron serwisu - prawidłowo określony w kodzie strony
 • Tytuły stron - prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec
 • Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie
 • Możliwość pominięcia bloków – zagwarantowana
 • Pułapki klawiaturowe - wykluczone
 • Nagłówki - prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych przez redaktorów treści
 • Listy - prawidłowo użyte w całym systemie
 • Formularze (konstrukcja) - prawidłowo zbudowane i opisane
 • Linki - wprowadzony system automatycznego generowania poprawnych linków (w przypadku podłączania plików zawierają one informacje objaśniające o typie pliku)
 • Fokus oraz tabindex - prawidłowo wdrożone; każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna.
 • Kontrast - wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących używających funkcji wysokiego kontrastu przy odwróceniu kolorów w systemie operacyjnym Windows zalecane jest używanie przeglądarki Internet Explorer 10.
 • Powiększanie tekstu – wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących w celu powiększania i pomniejszania czcionek zaleca się stosowanie klawiszy ctrl+ i ctrl-
 • Rozdzielenie struktury i wyglądu - wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS.
 • Zgodność ze standardami - usunęliśmy prawie wszystkie błędy składniowe HTML.


ASPEKT INFORMACYJNY
Biuletyn Informacji Publicznej zawiera teksty i zdjęcia, które zostały opublikowane w serwisie od początku jego istnienia. Redaktor publikuje teksty, zdjęcia czy pliki i musi zadbać o to, by każdy mógł z tych treści skorzystać.
 

Szczegółowe informacje dotyczące

 • Zrozumiałość - teksty zamieszczone w serwisie powinny być napisane w miarę możliwości w jak najprostszy sposób,
 • Czytelność - redaktorzy starają się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia itp.
 • Elementy graficzne - zdjęcia i grafiki mają wypełniony tzw. atrybut alt. Zawarte w nim opisy są odczytywane przez czytniki ekranów, czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące. Redaktorzy starają się na bieżąco uzupełniać alty.
 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
  • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie http://www.onlineocr.net/
  • W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.
  • W serwisie znajdują się dokumenty z treścią w której zostały wstawione linki do dokumentów. Sukcesywnie odnośniki będą poprawiane aby były unikalne i zrozumiałe, także poza kontekstem. Dodana zostanie również informacja o typie pliku i jego wielkości jeżeli nie jest do tej pory zawarta.
 • Treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w serwisie Biuletynu Informacji Publicznej są przeglądane i jeżeli to konieczne zostaną dostosowane do wymogów Rozporządzenia.

Strona internetowa www.bip.999.jgora.pl spełnia wymagania w 100%

Jest zatem zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w ramach weryfikacji przeprowadzając samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych w oparciu o dostępne narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ).

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

Rozpatrzeniem uwag i wniosków zajmuje się:  Dawid Jezierski

E-mail:dostepnosc@999.jgora.pl

Telefon: +48 75 75 264 62

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Działalność Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze prowadzona jest w 10 lokalizacjach na obszarze czterech powiatów: karkonoskiego kamiennogórskiego lubańskiego i lwóweckiego.

 

Miejsce załatwiania spraw dla petentów:

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze       

58-506 Jelenia Góra ul. Ogińskiego 6

(teren Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej)

 

Administracja Pogotowia znajduje się w budynku jednokondygnacyjnym. Do budynku prowadzi jedno wejście od frontu. Celem wejścia do budynku należy pokonać kilka schodków. Budynek został zaadaptowany na potrzeby administracji Pogotowia i nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

W budynku brak jest miejsca do odpoczynku.

W holu po lewej stronie znajduje się tablica informacyjna zawierająca numery i rodzaj pomieszczeń.

 

Ograniczenia architektoniczne:

 1. Brak ogólnego planu budynku.
 2. Brak planów tyflograficznych.
 3. Brak pętli indukcyjnych.

Punkt obsługi klienta:

         Brak punktu obsługi klienta.

Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne:

         Brak dostępnych pomieszczeń i urządzeń dla interesantów.

Pomieszczenie do opieki nad dziećmi:

         Brak

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego:    

         Brak

Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym:

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wytworzył:
Andrzej Typer
(2015-07-01)
Udostępnił:
Typer Andrzej
(2015-07-01 13:54:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Redzisz Paweł
(2022-03-04 07:58:56)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 628